Focus op maximale ontwikkeling

GO! MAD = Tijd om te LEREN

Video afspelen

GO! MAD gaat voor excellente prestaties bij alle leerlingen. Elke leerling verdient het om maximaal ondersteund en uitgedaagd te worden. Met de nodige zorg voor elke situatie (talenten, interesses en individuele leermogelijkheden) streven we bij elke leerling een zo groot mogelijke leerwinst na.

We willen dat onze jongeren ambitieus zijn. Daaronder begrijpen we dat iedereen de motivatie heeft om het beste uit zichzelf te halen.

We leren onze leerlingen om voor zichzelf ambitieuze, maar realistische doelen voorop te stellen en naar deze doelen toe te werken.

Daarbij wordt iedereen geconfronteerd met succeservaringen, maar ook met ontgoochelingen. In onze school leren wij met beide omgaan. Fouten maken is een middel om te leren.

Bij het maken van een studiekeuze komt heel wat kijken.

Jongeren moeten niet alleen vaardig zijn in het maken van keuzes en het nemen van beslissingen, maar moeten ook inzicht hebben in de eigen kwaliteiten en talenten om een studierichting te kiezen die daarbij aansluit.

De naam “School” komt van het Griekse woord Scholè, wat ‘vrije ruimte’ betekent. GO! MAD geeft je de tijd en de ruimte om jezelf beter te leren kennen, om je interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Als school staan wij leerlingen bij in het proces (studiekeuzeoriëntering) naar een grotere kennis van zichzelf, naar een brede en onbevooroordeelde kijk op de keuzemogelijkheden, en naar het ontwikkelen van de competenties om keuzes te kunnen maken. Je proeft bij ons dus ook van alle keuzemogelijkheden.

Samen gaan we na over welke interesses, kwaliteiten en talenten je beschikt. Ook je studiehouding nemen we daarbij in overweging. Zo bouwen we verder – met kennis van zake – aan je schoolloopbaan.

Focus op talent en kwaliteiten

GO! MAD = Tijd (krijgen) om te kiezen

Elke studierichting stelt bepaalde eisen. Als een studierichting te hoge eisen aan jou stelt, ga je in het verloop van je studieloopbaan moeilijkheden ondervinden. Te veel teleurstellingen kunnen je demotiveren of je gedrag ongunstig beïnvloeden. Als je daarentegen een richting kiest met te weinig uitdagingen kan het gebeuren dat je je tijdens de lessen verveelt of je keuze op latere leeftijd betreurt.

We helpen je daarom een studierichting te kiezen die aansluit bij je kwaliteiten.

Welke vakken en modules volg je met plezier? Waarom boeien deze onderwerpen jou? Wat doe je graag in je vrije tijd?
Gaat je voorkeur uit naar het werken met cijfers, inzicht krijgen in processen of het leren van talen? Of misschien verkies je eerder praktische vakken?
Je interesse bepaalt in grote mate de inzet die je voor een studie kan opbrengen.

We helpen je daarom een studierichting te kiezen die zoveel mogelijk aansluit bij je interesses.

Stel je hoge eisen aan jezelf en wil je hard werken om ze te realiseren? Kan je je blijven inzetten voor een doel dat je maar later in de toekomst kan bereiken of wil je onmiddellijk resultaat? Kan je je concentreren op je lessen?
Heb je een goede studiemethode? Kan je je studiewerk plannen en je aan de planning houden? Heb je voldoende zelfvertrouwen om bijkomende uitleg te vragen en om een minder goed rapport te verwerken?
Ook je inzet en studiehouding zijn elementen die we bij een studiekeuze samen in overweging nemen.

Focus op motivatie en welbevinden

Don’t be sad, GO! MAD

Video afspelen

In onze hedendaagse kennismaatschappij is levenslang leren essentieel. Daarom is het belangrijk om de motivatie van jongeren voor leren te koesteren. We creëren daartoe een veilig en motiverend leer- en leefklimaat waar iedere leerling zichzelf kan zijn en zich goed en geaccepteerd voelt.

Door te werken aan een positief zelfbeeld, een brede kijk en keuzevaardigheid, stijgt het welbevinden en de motivatie van de leerlingen. Een leerling met een positief welbevinden komt tot leren, neemt meer initiatief in zijn eigen groeitraject en dat willen we als school stimuleren.

Leerkrachten staan niet alleen in voor de overdracht van kennis en vaardigheden, maar ook voor het sociale en emotionele aspect. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een goede klassfeer en elkanders welzijn.

Als school van het GO! nemen we de maatschappelijke taak op om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden.

Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen daartoe onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij en de twee fundamenten van actief burgerschap:

Respect

(voor alle mensen, voor het gebouw, het materiaal, de natuur, …)
GO! MAD is een school waar de leefregels klaar en duidelijk omschreven zijn. Een school waar je leert omgaan met grenzen. In een sfeer van wederzijds respect en openheid helpen we de leerlingen om te groeien tot zij klaar zijn voor verdere studies.

Participatie

is het tweede belangrijke fundament van burgerschap.
Inspraak en participatie zorgen voor een warme, verbindende schoolcultuur: de leerlingen krijgen een stem in de school (leerlingenraad, …).

GO! MAD is een open school waar alles bespreekbaar is, waar we open communiceren zonder vooroordelen met alle betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel en directie), waar gezamenlijk naar oplossingen en nieuwe kansen wordt gezocht.
Jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen.

Focus op respect & participatie

Let’s GO! MAD = Samen leren samenleven

Video afspelen